Artériograf

Preventívne vyšetrenie ciev

Vedeli ste, že každé druhé úmrtie na Slovensku je spôsobené srdcovocievnymi ochoreniami? Srdcový infarkt a cievne mozgové príhody prichádzajú často nečakane a spôsobujú úmrtia niekedy v prekvapivo mladom veku. Tieto príhody sú často poslednou etapou dlhodobo nepozorovane prebiehajúceho rozvoja aterosklerózy.

Žiaľ, len málokto  z nás vie, že fatálne komplikácie aterosklerózy nie sú nevyhnutnosťou. Včasnou diagnostikou hroziacich, či skorých patologických zmien na srdcovocievnom systéme a následnou prevenciou vieme cielene a efektívne predísť srdcovo-cievnym ochoreniam.

Čo je artériograf

Artériograf

Artériograf

Tento v Maďarsku vyvinutý prístroj je schopný snímať a hodnotiť tlak a pulzové vlny neinvazívnou metodikou, podobnou meraniu krvného tlaku.

Vďaka prepracovanému softvéru toto, na prvý pohľad jednoduché meranie, poskytuje presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia dokážeme diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením vážnych zdravotných problémov.

Táto metodika poskytuje informácie o pružnosti cievnej steny tepien. Miera zníženia pružnosti cievnej steny úzko súvisí s rozsahom a závažnosťou aterosklerotických zmien.

Čo Artériograf meria a ako

Samotné meranie sa podobá jednoduchému meraniu krvného tlaku, avšak dokáže stanoviť viac, než iba systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie detegovať komplexné pulzové krivky, ktoré korešpondujú so zmenami krvného tlaku v cievach počas srdcovej revolúcie (t. j. počas vyvrhnutia krvi do cievneho systému – systoly a jej návratu do srdca – diastoly) .

Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál; následne ich počítačový program analyzuje.

Namerané údaje nám poskytnú informácie o:
 • funkcii malých tepien, ktoré, ak vezmeme do úvahy ich celková plochu, sú najväčším orgánom nášho tela,
 • tlakových pomeroch v hlavnej tepne (aorte), a takto stanoviť bezprostrednú záťaž srdca,
 • pružnosti aorty,
 • rýchlosti pulzovej vlny v aorte.

Na základe priemerných hodnôt získaných meraním viac ako 10 000 subjektov stredoeurópskej populácie artériograf dokáže vypočítať tzv. arteriálny vek jednotlivca. Takto stanovený priemerný vek tepien nemusí korešpondovať so skutočným (biologickým) vekom meranej osoby. Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti aorty. Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

Ako prebieha meranie

Zjednodušene možno povedať, že  sa toto približne 15 minút trvajúce meranie podobá viacnásobnému meraniu krvného tlaku (ďalej len TK).

Pri meraní artériografom stanovujeme hodnotu 12 parametrov, prostredníctvom ktorých môžeme získať komplexnú informáciu o funkčnom stave tepien veľkého, ako aj menšieho kalibru.

Toto je dôležité preto, lebo rutinné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o klinickom stave jedinca. Napríklad, aj pri normálnych alebo mierne zvýšených hodnotách TK môžu byť na cievach pozorované aterosklerotické zmeny, ktoré súvisia s narušeným funkčným stavom tepien. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte málokto pochybuje o stave svojich ciev a srdca. Vyšetrenie artériografom poskytuje informácie o funkcii ciev v ktoromkoľvek veku.

O výsledkoch merania je k dispozícii grafický záznam, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších režimových opatreniach, vyšetreniach, či liečbe.

Artériografický záznam

Artériografický záznam

Artériografický záznam

Artériografický záznam

Význam vyšetrenia artériografom

V porovnaní s inými v súčasnosti používanými diagnostickými metódami možno  hodnotenie stavu tepien artériografom považovať za jednu z najjednoduchších a najdostupnejších skríningových metód, ktorá je schopná identifikovať aterosklerotické zmeny, respektíve poukázať na možné kardiovaskulárne riziká už v ich najskorších štádiách. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymptomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na vysoko efektívnu prevenciu, úplné zvrátenie začínajúceho chorobného procesu, prípadne na včasnú liečbu.

Komu sa oplatí podstúpiť meranie artériografom

Vyšetrenie artériografom možno odporučiť každému vo veku nad 20 rokov, najmä však:
 • tým, ktorí žijú a pracujú v nadmernom strese,
 • tým, ktorí trpia nadváhou,
 • fajčiarom,
 • diabetikom, pacientom s ochoreniami obličiek,
 • pacientom s vysokým krvným tlakom,
 • osobám, v ktorých rodine sa už vyskytla hypertenzia, ochorenie srdca alebo cukrovka,
 • pacientom s vysokou hladinou cholesterolu alebo triglyceridov,
 • pacientom s akýmikoľvek príznakmi svedčiacimi pre ochorenie tepien,
 • ženám v klimaktériu.

 

Pre ďalšie informácie, prípadne objednanie na vyšetrenie artériografom na našom pracovisku nás kontaktujte na našej e-mailovej adrese ambulancia@medadent.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 905 709 301

Top